Teknisk demontering

Entreprenader där vi erbjuder demonteringstjänster av elanläggningar
som total- eller underentreprenör.
Till exempel demontering av telekom, ställverk och transformatorer. 

Sedan 1999 har vi framgångsrikt utfört kvalificerad demontering av tekniska installationer inom framför allt högspännings- och telekomanläggningar. Dessutom har Försvarsmakten och tillverkningsindustrin anlitat oss för demontering.

Vårt fokus har hela tiden kretsat kring demonteringar som genererar elavfall, som vi utför med tydlig och kravenlig dokumentation för hög spårbarhet. Det är här vi startar vårt kretslopp.

Före en demontering påbörjas upprättar vi en arbetsmiljöplan och genomför en miljöinventering. Därefter görs en riskanalys i egen regi, alternativt med input från redan upprättade miljöinventeringar. Tillsammans ligger de till grund för val av metoder och skyddsåtgärder för att på ett så tryggt och miljösäkert sätt som möjligt genomföra demonteringen. Vi tillämpar ** försiktighetsprincipen för att alltid utföra och leverera tjänster som är säkra för människors hälsa och miljö.

Processen för demontering av högspänningsanläggningar och telekomanläggningar fungerar på liknande sätt. Först demonterar vi de mest miljöfarliga fraktionerna så att efterföljande delar kan demonteras med minimerade miljö- och arbetsmiljörisker.

Alla enkla och sanerade fraktioner avyttras lokalt. Komplexa fraktioner som inte lämpar sig för demontering i fält transporteras till vår fasta anläggning i Svanvik på Tjörn.

Eftersom återanvändning är miljömässigt bättre än återvinning erbjuder vi även flytt och mindre reparationer av transformatorer.

Alla demonteringar dokumenteras noggrant med både elektronisk byggdagbok och med god spårbarhet på transporter och mottagning av avfall för kommande slutdokumentation.


**Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Inga svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.