Miljöprojektering

Entreprenader där vi tar ansvar för miljöinventering eller annan miljöåtgärd.
Detta kan inkludera sanering av elteknikanläggningar inklusive dess byggnader.
Till exempel ställverk samt transformatorplatser. 

Vi leder och utför entreprenader direkt mot anläggningsägare och ibland även som underentreprenör till större utförarorganisationer som alla syftar till miljöförbättrande åtgärder. Om det sedan är demontering med efterföljande återvinning eller direkta miljöåtgärder i form av saneringar inom ställverk eller transformatorgropar spelar ingen roll, alla uppdrag är lika intressanta.

Vi utför miljöinventeringar som senare styr exakt hur och vad som skall göras och hur avfallsflödet skall omhändertas och till vem avfallet skall gå för att återvinnas bäst. Även tillståndshantering med kommuner hanteras inom miljöprojektering för att kunna upprätta rivningslov, etc. Genom att från början, redan i anbudsstadiet, involvera dig som kund i vår arbetsgång kommer vi ofta till samförstånd som leder till bra affärer och bra utförande på entreprenader och underentreprenader.

Före en demontering påbörjas upprättar vi en arbetsmiljöplan och genomför en miljöinventering. Därefter görs en riskanalys i egen regi, alternativt med input från redan upprättade miljöinventeringar. Tillsammans ligger de till grund för val av metoder och skyddsåtgärder för att på ett så tryggt och miljösäkert sätt som möjligt genomföra demonteringen. Vi tillämpar  **försiktighetsprincipen för att alltid utföra och leverera tjänster som är säkra för människors hälsa och miljö.

Med vår kompetens vågar vi utmana och utveckla både dina frågeställningar och våra egna leveranser till en så optimal slutprodukt som möjligt. Våra seriösa angreppssätt gör att vi idag har en kundbas som, trots våra mer än 20 år i branschen, inte består av ett oändligt antal kunder utan att vi istället satsar aktivt för långsiktiga samarbeten och har ramavtal inom Demontering och Återvinning med flera av våra kunder.

Att som nät- och anläggningsägare ta sitt miljöansvar kan t.ex. innebära att man fångar upp och tar tag i att rensa bort gammal teknik som oftast innehåller miljöfarliga ämnen och samtidigt bidrar till att ny råvara skapas av de fraktioner som går bra att återvinna.

Tack vare vår lyhördhet för vad du verkligen vill blir vi en trygg samarbetspartner samtidigt som du får löst många av dagens kanske mest komplexa problemställningar. Tillsammans verkar vi för ständiga förbättringar av miljön. Därför kan vi inte nog understryka hur viktig projektstyrningen blir och hur vi som seriös kretsloppsentreprenör kan bidra med en proaktiv helhetssyn på entreprenaden där slutresultatet blir en besparing av jordens resurser och minskade CO 2-utsläpp.


**Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön     [MPN1]

Inga svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.