företaget | affärsidé | verksamhetspolicy & certifieringar | galleri | kontakt

Verksamhetspolicy: Miljö-, Kvalitet- Arbetsmiljöpolicy

scartab strävar i sin verksamhet efter att:

  • Uppfylla eller överträffa kundens uttalade eller underförstådda krav (Kvalitetsåtagande)
  • Genom effektiva insatser förbättra miljön (Miljöåtagande)
  • Vara en attraktiv och säker arbetsplats (Arbetsmiljöåtagande)
  • Ta socialt ansvar (Corporate Social Responsibility) CSR enligt god internationell sed

Ovanstående skall uppnås via

 • Vidareutveckling av processer för att identifiera krav på våra tjänster.
 • En öppen och regelbunden kommunikation med kunder, intressenter och personal.
 • Konstruktiv hantering av klagomål och avvikande interna och externa tjänster.
 • Planering och genomförandet av effektiva, säkra och miljöriktiga raseringar som ökar graden av återbruk/återvinning i mesta möjliga utsträckning och förebygger föroreningar.
 • Säkerställda lämpliga arbetsmetoder och utrustning ur säkerhets-, hälso- och miljösynpunkt.
 • Nära samarbete med kunder och UE på raseringsobjekten för att möjliggöra och säkerställa säkra och miljöriktiga raseringar.
 • Förbehandlingsprocessen som sorterar ut miljöfarliga komponenter – avgiftar elavfallet och möjliggör kostnadseffektiv och miljöriktig resursåtervinning av material och energi.
 • Utbildning av våra anställda och entreprenörer i tillämpningen av policyn.
 • Löpande fastställande av våra betydande aspekter inom säkerhet, hälsa och miljö.
 • Löpande verifiering att organisationen uppfyller eller överträffar lagar, regler och andra krav.
 • Vårt val att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen de verkar.
 • Genomförande och uppföljning av hälsokontroller på vår personal.
 • Ständig förbättring av vårt ledningssystem och ingående processers effektivitet.
 • Företagsledningen som ansvarar för att lagd VERKSAMHETSPOLICY efterlevs!

Utöver övergripande verksamhetspolicy finns riktlinjer/policy för droger, arbetsanpassning,
och kränkande särbehandling. Vi följer Återvinningsindustriernas Uppförandekod.

Joachim Ekeblad, VD

Senast uppdaterat: 2013-10-14

Webmaster 2013